Yapı Metnimiz

2011 yılında temelleri atılan Denge ve Denetleme Ağı’nın üye sayısı, yıllar içinde katlanarak arttı ve 300’e yaklaştı. Bu arada Türkiye’nin değişen siyasi ortamı ve üyelerin Ağ çalışmalarına kendi uzmanlık alanlarını daha çok dahil ederek katkı sunma talepleri, DDA’nın çalışma yapısını gözden geçirmeyi zorunlu kıldı. Büyüme ve gelişme aşamasını tamamlayan DDA, artık yeni bir aşamaya geçiş yapmak için hazırdı. Tüm üyelerin farklı karar mekanizmaları ve faaliyetlerde daha çok yer alabilmesine imkan verecek yeni bir çalışma yapısı kuruldu. Bu yapı ile, önceden, “karar vericilerle ilişkiler”, “yerelleşme ve genişleme”, “medya ile ilişkiler” gibi isimlerle faaliyet yürüten çalışma grupları, yerini, denge ve denetleme sistemini ilgilendiren kurumsal reform alanlarında politika önerileri hazırlayabilecek reform gruplarına bıraktı. Eski yapıda üyeler adına karar verme yetkisini kullanan “koordinasyon grubu” nun varlığı, yeni yapıda da korundu. Bununla birlikte, “iç değerlendirme grubu”, “iletişim grubu” ve “yazı işleri grubu” isimleriyle, koordinasyon grubuna destek vermek ve yol göstermek üzere, karar alma yetkilerini paylaşan 3 yeni grup daha oluşturuldu. Böylece, DDA’nın savunduğu değerleri gerçek anlamda karşılayan; tek bir karar mekanizması yerine, sorumlulukların paylaşıldığı ve aktörlerin birbirini denetlediği bir sistem kurulmuş oldu.

Yapı Metnini PDF olarak incelemek için tıklayın…

GENEL KURUL

Denge ve Denetleme Ağı’na katılan ve deklerasyona imza atan kurumlardan oluşur. Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu merkez olmak üzere, tüm Türkiye’den gelen kurumsal katılımcılar, ağ genel kurulunu oluşturur. Ağ üyesi her STK, ağda her reform grubunda bir kişiyle temsil edilebilir. Her üye en az üç kontak kişisiyle ağda yer alır. Her ağ üyesinin eşit sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklar yapı belgesinde sıralanmıştır. Ağ üyesi STK, dilerse temsilcilerinden birini profesyonel çalışan kadrosundan seçebilir. DDA’ya katılabilmek için kurumların, yönetim kurulları kararları ile birlikte, deklarasyon ile ilke ve değerler metnini imzalaması gerekir. DDA yönetişim belgelerinde yer alan etik davranış ilkelerinin ve ilke değerlerin ihlali halinde kurumlar Koordinasyon Grubu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelik kabul ve üyelikten çıkarma prosedürleri yönetişim belgesinde detaylı olarak mevcuttur. Denge ve Denetleme Ağı’nda kurumsal temsiliyet esastır. Ağa bireysel üyelik ancak KG’nin davetiyle olur. Bireyler ağ çalışmalarına KG tarafından davet edilebilir ve destek verebilir, uzlaşmayla karar alındığı için bireyler de çalışmalara kurumsal üyeler gibi katkı verir. Seçildikleri takdirde her organda görev alabilirler. Ancak oy kullanılarak alınan kararlarda bireylerin oy hakları yoktur, karar mekanizmalarında yer alamazlar.

REFORM GRUPLARI (RG)

DDA, farklı reform alanlarındaki sürekli ve sürdürülebilir savunuculuk çalışmalarını reform grupları aracılığıyla yürütür. Reform gruplarının her biri, Ağın genel stratejisi, değerleri ve deklarasyonuyla uyumlu olmayı da gözeterek, kendi stratejisini oluşturur ve uygular. Bu grupların nihai hedefi, üzerinde çalıştıkları reform alanlarının aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını sağlamaktır.

• Hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı;
• Denge ve denetleme sisteminde olması gerektiği gibi bağımsız ve etkin;
• Çalışmalarını, toplumsal cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi yakınlık, dil, coğrafya, eğitim ve ekonomik durum farklılıklarını gözetmeden; adil ve eşit biçimde sürdüren

Türkiye’de denge ve denetlemenin daha iyi işlemesi için, reforma ihtiyaç duyulan 7 öncelikli alanda çalışan 7 reform grubumuz aşağıdaki gibidir:

• Anayasa Reform Grubu
• Yasama Reform Grubu
• Yürütme Reform Grubu
• Yargı Reform Grubu
• Medya Reform Grubu
• Yerel Yönetimler Reform Grubu
• Sivil Toplum Reform Grubu

DDA üyelerinin öncülüğünde oluşturulan bu reform grupları, Ağın değer ve ilkelerini kabul eden ve reform çalışmalarına katkı sunmak isteyen bireyler, uzmanlar ile kurum ve kuruluşların katılımına açıktır.

KOORDİNASYON GRUBU (KG)

Her RG’nin ve il koordinatörlerinin kendi arasından seçeceği iki kişinin bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır, ağın stratejik kararlarını verir. Ağ ile ilgili RG’den ve yerelden gelen kararların, ağ adına temsil edildiği gruptur. RG’ler ve üyeler arasında şeffaflığı sağlar, stratejik kararlarda yönlendirici bir yapıdır. Ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtilen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir. Grup içinde siyasi yaklaşım, çalışma alanı, toplumsal cinsiyet gibi, ağın ilkeleri içinde yer alan tüm alanlarda çeşitlilik esastır. KG üyeleri üç yıllığına seçilir. Genel kurulda, her bir reform grubu ve il koordinatörünün kendi içinde belirlediği dört adaydan, iki asil, iki yedek KG üyesi seçilir. KG temsiliyetinde toplumsal cinsiyet dengesi gözetilir. Temsilcilerden birinin kadın, diğerinin erkek olması esastır. Üyelerden birinin 35 yaş altı, kadın olmasına özen gösterilir. KG’ye seçilecek RG ve il koordinatörleri temsilcilerinin, hem üyesi olduğu STK’nın bir yıl süreyle ağa üye olması, hem de temsilcinin ağ çalışmaları içinde bir yıl süreyle aktif olarak çalışmış olması şartı gözetilir.

KG reform gruplarından ve il koordinatörlerinden gelen 16 kurumsal üye ile, İPM temsilcisi bir üyeden oluşur. İG grubu bir üyesini gönderir, oy hakkı yoktur, İDG bir temsilcisini gözlemci olarak gönderir.

AĞ TEMSİLCİLERİ

KG içinden üç kişi; bir kadın, bir erkek ve bir genç (35 yaş altı) ağ temsilcileri olarak belirlenir. KG üyeleri arasından aday olanlar içinde uzlaşmayla karar alınır. Uzlaşma sağlanamaması durumunda en fazla oyu alan üyeler ağ temsilcileri olarak seçilir. Ağ temsilcileri bir yıllığına seçilir. Ağ temsilcileri / KG ile sekreterya arasındaki koordinasyonunu sağlar, KG’nin tüm süreçlerinde sekreteryanın yanında yer alır. KG adına sekreteryayla çalışarak, toplantı gündemlerini hazırlar. Acil durumlarda KG’ye danışılamayacak konularda inisiyatif alır. Ağ temsilcileri, ağı resmi yazışmalarda temsil eder, ancak ağın kamusal alandaki tek yüzü olmaz. Yapılan çalışmanın içeriğine ve uzmanlık alanlarına göre kamuoyunda ağ temsilcileri dışında, ilgili RG’nin belirlediği isimler de, İG görüşü alınarak yer alabilir.

İÇ DEĞERLENDİRME GRUBU (İDG)

Ağın tüm çalışmalarının stratejik planda belirlenmiş olan savunuculuk önceliklerine, ağın ilke ve değerleri ile deklarasyonuna uygunluğu denetler. Gruplar arası arabuluculuğu güçlendiren ve birbirlerine karşı hesap verebilirliğini gözeten gruptur. Ağın kurumsal yapı belgesinde ve yönetişim belgelerinde ayrıntılarıyla belirtililen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir. DDA deklarasyonu, yönetişim belgeleri ile ilke ve değerler metnini temel alır. KG’de yer alan üyeler İDG’de yer alamaz. Grup içinde siyasi yaklaşım, çalışma alanı, toplumsal cinsiyet gibi ağın ilkeleri içinde yer alan tüm alanlarda çeşitlilik esastır.

Üyeler (Genel Kurul) tarafından, önceki koordinasyon grubu üyelerinden dört asil, iki yedek, il koordinatörlerinden bir asil, bir yedek olmak üzere toplamda beş asil, üç yedek üye belirlenir.

İLETİŞİM GRUBU (İG)

Ağın değerleri ile denge denetlemenin ne olduğunu anlatan, DDA’nın itibarı, görünürlüğü ve kamuoyu oluşturma başta olmak üzere, iletişimle ilgili tüm çalışmalarını stratejik olarak planlayan ve koordine eden gruptur. İG’de tercihen uzmanlık ya da deneyim ve birikim aranır. İletişim konusunda deneyimli, bu alanda çalışmış ağ üyesi birey ve kurum temsilcilerinden oluşması, grubun işlevi gereği tercih edilir. Grupta çeşitlilik ve denge gözetilir.

İG, her reform grubundan ve il koordinatörlerinden en az bir üye ile iletişim uzmanı sekreterya üyesinden oluşur.

İL KOORDİNATÖRLERİ (İK)

İl koordinatörleri DDA ilke ve prensipleri, deklarasyonu, stratejisi, iletişim planı ve duruş metinleri doğrultusunda DDA’nın ildeki kontak kişisi ve temsilcisidir. Genel kurulda, il koordinatörlerinin kendi içinde belirlediği dört adaydan, iki asil iki yedek KG üyesi seçilir. KG temsiliyetinde toplumsal cinsiyet dengesi gözetilir. Temsilcilerden birinin kadın, diğerinin erkek olması esastır. KG temsilcileri aynı bölgeden olamazlar.

DDA OFİSİ

Profesyoneller ve uzmanların işbirliği içinde, ağ çalışmalarına destek veren, yürüten, koordine eden profesyonel ekiptir. İPM ve DKD çalışanlarından oluşur. İşe alımları ve tüm özlük haklarıyla ilgili süreçler ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtilen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir.

DDA’nın nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için yapı metnimizi inceleyin.

Önceden Nasıl Çalışıyorduk?

Üyeler olarak, 2014 yılında, stratejik planımızın hayata geçirilmesi ve faaliyetlerimizin koordinasyonu için 6 çalışma grubu oluşturmuştuk:

Araştırma ve Politika Geliştirme (ARGE) Grubu: Denge denetlemeyi siyasetin gündeminde tutmak ve politika geliştirmek için araştırma ve saha çalışmaları yapar; ulaştığı bulguları yayınlar; müzakere süreçlerinin yapılandırılmasına katkıda bulunur.

İletişim ve Kamuoyu Oluşturma Çalışma Grubu (İKO): Ağımızın medya ve vatandaşlarla iletişiminin sağlanması ve sosyal medya aracılığıyla toplumun harekete geçirilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Gündem ve İzleme Çalışma Grubu (GÜNİZ): Gündemdeki siyasi gelişmeler üzerine düzenli analizler hazırlar, Ağımızın duruşunun kamuoyu ile paylaşımını yürütür.

Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Çalışma Grubu (KAV): Denge denetlemenin gündemde kalması ve kurumsal reformların uygulanması için karar vericilerle ulusal ve yerel düzeyde düzenli ilişkiler kurulmasını sağlar.

Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grubu (YERO): Ağımızın yerelde güçlenmesi ve genişlemesi ile yerel örgütlerin karar alma süreçlerinde etkin olmaları için, üyelerimiz ve vatandaşların, yerel yapılar aracılığıyla hızlıca bir araya gelmelerini; somut faaliyetler ve girişimler etrafında örgütlenmelerini sağlar.

Uluslararası İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu (KAY): Uluslararası ortaklıkların koordine edilmesi ve mali kaynakların geliştirilmesi için faaliyet yürütür.

Her çalışma grubu kendi koordinasyonunu sağlamak için 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere iki temsilci seçer. Çalışma gruplarının temsilcileri, Koordinasyon Grubunu oluşturur. Koordinasyon Grubu üyeleri, Ağ’ın politikalarının belirlenmesinden ve çalışmaların yıllık stratejik plana uygun işlemesinden sorumludur.

Etik Grubu: Koordinasyon Grubu tarafından atanan Etik Grubu, DDA çalışmalarının ilke ve değerlerimiz, ulusal hukukumuz ve uluslararası iyi uygulamalar ile ortaklaşıp ortaklaşmadığını garanti altına alır. Etik Grubu aynı zamanda Ağ’ın çalışmalarının stratejik plana uygunluğunu denetler

DDA’ya uzmanlık ve deneyimleriyle gönüllü biçimde katkıda bulunan Danışmanlar, Koordinasyon Grubu ve Çalışma Gruplarını destekler. Danışmanlar, stratejik planın geliştirilmesi, buna uygun politikaların oluşturulması ve faaliyetlerin belirlenmesi ile ilgili konularda destek sağlarlar.

DDA Ofisi

DDA’nın yıllık stratejik planına uygun olarak, bütçeyi oluşturur, personel istihdam eder. Profesyonel ekip gerek duyulduğunda Danışman Kurulu’nun ve başka danışmanların görüşünden faydalanabilir. DDA’nın stratejik planı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve uyguladığı bütçede Koordinasyon Grubu’na karşı sorumludur.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN