Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme ve Muvafakatname

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), kişisel verilerinizin güvenliğine özen göstermektedir.

DDA, KVKK gereği “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’na uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda değerlendirecektir.
Kişisel verilerin işlenme amacı KVKK’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz

* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
* Doğru ve gerektiğinde güncel
* Belirli, açık ve meşru amaçlar için
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde DDA’nın ve ona bağlı iktisadi işletmenin faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.

Kişisel verilerin aktarımı
KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, DDA’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (proje/program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk tüzel
kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi Kişisel verileriniz DDA tarafından yürütülen faaliyetler başta olmak üzere etkinlik katılım ve kayıt formları, kurs/staj başvuru formları, iş başvuru formları, sözleşmeler, güvenlik nedeniyle alınan bilgiler ve kamera kayıtları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin hakları KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: DDA’ya başvurarak, kişisel verilerinizin

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme
b) İşlenmişse bilgi talep etme
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı İstanbul Politikalar Merkezi Ankara Ofisi – Güvenevler Mah. Alaçam Sok. No:1/24 Çankaya Ankara / Türkiye adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Muvafakatname
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, kişisel verilerimin DDA tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında DDAnın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Denge ve Denetleme Ağı (DDA)’nın yukarıda belirtilen toplantı/etkinlik çerçevesinde her türlü fotoğraf, ses, görüntü ve video kaydı, basılı rapor ve yayın ile orijinal ses ve görüntü kayıtları (bundan sonra “kayıt”olarak anılacaktır) oluşturmasını ve aşağıda belirtilen şekillerde kullanmasını kabul ettiğimi beyan ederim. Kayıtların zaman, yer ve içerik kısıtlaması olmadan

* DDA’nın WEB sayfası ile diğer sosyal medya kanallarında ve her türlü basılı materyalinde kullanılmasını, çoğaltılmasını, temsil edilmesini, işlenmesini, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletimini, her türlü ortamda her türlü materyal ile gösterilmesini, fotoğraf afiş vb. şekillerde çoğaltılmasını

* DDA tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilmesini, üzerinde çalışmalar yapılmasını ve başka içeriklerle (fotoğraf, metin vs.) birlikte kullanılmasını

* Yurtiçi veya yurtdışındaki kullanımlarından dolayı herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı, üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde bu hakların DDA tarafından takip edileceğini, üçüncü şahıslara devir hakkının da DDA’ya ait olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan taahhüt ederim. Yukarıda belirtilen izinler ve haklar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında süresiz ve sınırsız olarak verilmiştir.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN