Trabzon Hemşehri Forumu

16 Şubat 2024 tarihinde Trabzon’da 34 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Trabzon Hemşehri Forumu’nu gerçekleştirdik. 
Trabzon Hemşehri Forumu’nda, 14 farklı alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; kendi çalışma alanlarından hareketle Trabzon’da tespit ettikleri sorun alanlarını ve bu sorunların çözümü için Yerel Yönetimlerden taleplerini dile getirdiler. Foruma katılan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden talepleri şöyle:

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği 
Beşikdüzü Kent Hakkı Derneği 
Beșikdüzü Kent Hakkı ve Çevre Derneği 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi 
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği 
Doğu Gazeteciler Derneği 
Eğitime Gönül Verenler Derneği 
Eğitim-İş Sendikası 
Engelliler Derneği 
Femin Art 
Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği 
Kadın Mimar ve Mühendisler Derneği 
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 
Müzisyenler Derneği 
Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği 
Onarıcı Adalet Vakfı 
Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Suiçmez Aile Derneği  
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Trabzon Şubesi 
Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği 
Trabzon Artvinliler Derneği 
Trabzon Eşitlik İnisiyatifi 
Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 
Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği 
Trabzon Kadın Girişim ve İletişim Derneği 
Trabzon Kent Konseyi 
Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Trabzon Teknoloji Derneği 
Türk Anneler Derneği 
Türk Kadınlar Birliği 
Türk Kadınlar Konseyi Derneği 
Yaşam Kadın Merkezi Derneği 
Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği

 

KATILIMCILIK, HESAP VEREBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK 

1. Yerel yönetimler tarafından kırsal alanlar için hazırlanan imar planlarında ilgili kurum,  kuruluş, meslek odası ve STK görüşlerinin alınması; 
2. Yerel yönetimlerdeki kaynakların farklı birimler içerisinde adil bir şekilde dağıtılması; 3. Seçimin ardından yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarında yer alacak kişiler  belirlenirken katılımcılık ve kapsayıcı temsiliyetin dikkate alınması; 
4. Belediye projeleri, ihaleler, yatırımlar ve bütçenin şeffaf olması; belediye meclisi  toplantılarının vatandaşın izleyebileceği şekilde yayınlanması; 
5. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması; kaynak kullanımına dair verilerin  şeffaf şekilde paylaşılması; 
6. Yerel yönetimlerin STK’ları bir araya getirmeye ve daha verimli çalışmalarını sağlamaya  yönelik bir misyon edinmesi; 
7. Tüm ilçe belediyelerinde aktif bir şekilde çalışan kent konseylerinin olması; 
8. Şehir planlamasının liyakatli, yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmesi; süreç içerisinde  meslek odaları, şehir plancıları ve kent konseyleri ile işbirliği yapılması; 
9. Yerel yönetim birimlerinde sivil toplumun etkin katılımının sağlanması, belediye projeleri  hazırlanırken STK’larla etkin işbirliği yapılması; 
10. Kent konseylerinin geliştirdiği projelerin sonuçlandırılması, belediyelerin kent konseyleri  kararlarınının uygulanmasına destek olması; 
11. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri için etkinlik alanları tahsis  etmesi; 
12. Belediyenin, şehrin merkezi bir alanında derneklerin ofis olarak kullanabileceği,  toplantılarını/faaliyetlerini gerçekleştirebileceği aynı zamanda dernekler arası etkileşim  alanı sağlayacak bir Sivil Toplum Merkezi açması; 
13. Bir Sivil Toplum Merkezi açılamadığı takdirde kentin ve kentlilerin iyi olma hali için  çalışan STK’ların kira masraflarına destek verilmesi; 
14. Belediyeye alınacak personele verilecek hizmet içi eğitim başlıklarına hak temelli  eğitimlere de (Toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, engelli, çocuk, kadın  hakları vb.) yer verilmesi ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması. Eğitimlerin  dizayn edilme aşamasında, alanında uzman STK’ların sürece aktif bir şekilde dahil  edilmesi. 

 

KADIN HAKLARI 

1. Kadın Danışma Merkezleri’nin işlevsel hale getirilmesi ve kadınların haberdar olacağı  şekilde tanıtımının yapılması; 
2. Belediye hizmetleri planlanırken toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir ilke olarak  benimsenmesi ve tavizsiz bir şekilde uygulanması; 
3. Var olan yerel eşitlik biriminin etkili bir şekilde çalışır hale getirilmesi ve daha nitelikli bir  yapı için alanında uzman kişilerin bu birimde istihdam edilmesi;
4. Kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması; 
5. Kadınların iş hayatına dahiliyetine destek olmak amacıyla belediyelere bağlı kreşler  açılması; 
6. Kadınlar Hali’nde, kadın esnaflardan ücret talep edilmemesi. Tezgâhı geniş olan alanların  kadınlara tahsis edilmesinin sağlanması; 
7. Yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik geniş kapsamlı  farkındalık eğitimleri gerçekleştirmesi; 
8. Üretim ve sanat konusunda istekli olan kadınları destekleyecek teşvik uygulamalarının  benimsenmesi; 
9. Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nin adının değiştirilmesi; 
10. Parklarda, sokaklarda gece aydınlatmalarının güvenliği sağlayacak şekilde sayılarının  artırılması; 
11. Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Birimi’nin, belediyenin tüm müdürlükleri, Kadın  Yaşam ve İstihdam Merkezi ve bu alanda çalışan STK’lar ile etkin koordinasyon  geliştirmesi ve işbirliği halinde olması; 18 ilçe belediyesinde “Yerel Eşitlik Masaları”nın  ivedilikle aktifleştirilmesi; Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Birimi’nin sekreteryasında,  İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından düzenli aralıklarla hazırlanan eylem  planlarının izlemelerinin yapılması. 

 

DEZAVANTAJLI GRUPLAR (Çocuklar, Gençler, Engelliler, Yaşlılar, Göçmenler) 

1. Mahallelerde etüt merkezlerinin açılması; 
2. Taşımalı eğitim yerine köy okullarındaki eğitimin niteliğinin arttırılması; 
3. Çocuk ve oyun parklarının sayısının artırılması, yapım sürecinde mahalle sakinlerinin  fikirleri alınması; parkların çocukların kolaylıkla erişebileceği yerlerde, fiziksel ve zihinsel  gelişimini destekleyecek şekilde yapılması; 
4. Mahallelerde yaşlı, bakıma muhtaç kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  var olan uygulamaların iyileştirilmesi, uygulama ölçeğinin genişletilmesi; 
5. Yaşlı bakım evlerinin sayılarının artırılması ve var olan bakım evlerinin belediye tarafından  denetimlerinin etkin şekilde yapılması; 
6. Kenti engelliler için daha erişilebilir kılacak çalışmaların yapılması; 
7. Engellilere bakım veren kişilerin gündelik işlerini yapabilmeleri için bu esnada yakınlarını  emanet edebileceği, bu kişilere bakım verilen ve farklı engel türlerini kapsayacak nitelikte  eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir Engelli Yaşam Merkezi’nin kurulması; 
8. Yerel yönetimler içerisinde göçmenlerin hakları ve alacağı hizmetler üzerine çalışacak bir  birimin oluşturulması; 
9. Yerel yönetimler tarafından göçmenlere karşı geliştirilen nefret söylemlerinin önüne  geçilmesi için sosyal uyum çalışmalarının yapılması;
10. Göçmenlerin kayıt dışı istihdam edilmesinin önüne geçebilmek için yerel yönetimler  tarafından çalışmalar yapılması ve denetimlerin artırılması; 
11. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kişilerin haklarının korunması için politikalar  geliştirilmesi ve takibinin sağlanması; 
12. Kadın-çocuk-engelli konularında ev sahibi topluluk ve göçmenlerin uyumu çalışması  yapılması; 
13. Engelli Yaşam Merkezi, İkinci Bahar (Yaşlı Yaşam Merkezi) gündüz bakım evlerinin de  içinde bulunduğu, hobi, kişisel gelişim ve çeşitli etkinliklerin de yapıldığı, ilgili STK’ların etkin işbirliklerinin de sağlandığı sosyal alanların açılması ve kamu-STK koordinasyonunda hizmetlerin planlanması. 

SOKAK HAYVANLARI 

1. İlçelerde kısırlaştırma ve tedavi merkezlerinin açılması, Kısırlaştırma ve Tedavi  Merkezi’ne rehabilite edilmesi gereken ağır vakaların veya sokakta yaşayamayacak  durumda olan hayvanların götürülmesi; 
2. Belediye Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezi’nde ve ilçelerdeki veterinerlik işleri  müdürlüklerinde çalışacak kişilerin işe alınırken hem hayvansever hem de yetkin kişiler  olmasının gözetilmesi; 
3. Belediyelerin, vatandaşların barınaklardan hayvan sahiplenmesini teşvik edecek tanıtım  çalışmaları yapması; 
4. Belediyelerin hayvan sahiplenecek kişilere hayvan bakımı konusunda yılda 3-4 kez olacak  şekilde ücretsiz bilinçlendirme/eğitim faaliyeti gerçekleştirmesi; 
5. Yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirmesi ve  yerel basında bu çalışmalara yer verilmesi; 
6. Belediye bünyesindeki veteriner hekimlerin sayısının artırılması; 
7. Hayvan barınaklarının sayısının -nitelikli personelle- en az ikiye çıkarılması, her ilçede  sokak hayvanları için tedavi kliniği açılması; 
8. 18 ilçede sokak hayvanları için tedavi kliniklerinin açılması; 
9. Artık yemeklerin toplanarak sokak hayvanları için mama üretilecek bir projenin  geliştirilmesi ve uygulanması; tüm ilçelerin projeden eşit bir şekilde faydalanması. Söz konusu projenin organizasyonu ve uygulanma sürecinde belediyenin bu alanda  çalışan uzman STK’lar ile koordineli çalışması. 

KENT YAPILANMASI – ULAŞIM – ÇEVRE - KÜLTÜR SANAT 

1. Kıyı kenar dolgularının yapılmaması; 
2. Belediyelerin kentsel dönüşüme yönelik uzman birimler oluşturması; 
3. Yerel yönetimlerin şantiyelerin açılma safhasında ruhsat verirken keyfi davranmaması,  şantiyelerin yasalara uygun bir şekilde işleyip işlemediğinin sıkı bir şekilde denetlenmesi, bu çerçevede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması; 
4. Dükkan ve kahvehanelerin kaldırım ve yaya geçidini işgal etmesine engel olacak çalışmaların gerçekleştirilmesi;
5. Belirli meslek gruplarına yönelik değil (polis evi, öğretmen evi vs.) tüm vatandaşların  yararlanıp misafirini ağırlayabileceği, düşük ücretler karşılığında sosyalleşebileceği  merkezlerin açılması; 
6. Hasta yakınları için refakatçi evlerinin açılması; 
7. Özellikle turizmin arttığı yaz mevsimlerinde nüfusun kontrolsüz artışı sonucunda park ve  ortak alan kullanımı probleminin önüne geçmek için planlama yapılması ve bu alanların  artırılması; 
8. Atık yönetimi konusunda bilinçlendirme çalışması yapılması ve vatandaşları teşvik edecek  uygulamaların benimsemesi;  
9. Trabzon genelinde etkili bir atık dönüştürme politikasının benimsenmesi; 
10. Mahallelerde erişebilir yürüyüş yollarının yapılması; 
11. Kompost yapımı-kullanımının sağlanması; 
12. Şehrin yeşil alanlarının, ekosistem dikkate alınarak artırılması; kentte ağaçlandırma  çalışmalarının yapılması; 
13. Araklı’daki katı atık tesisindeki “vahşi” depolamanın kaldırılması; 
14. Trabzon halkını denizle buluşturacak şekilde dolgu alanı uygulamasının kaldırılması,  sahillerin imara açılmaması; 
15. Toplu taşıma araçlarının sayısının arttırılması ve 24 saat boyunca hizmet verilmesi; 16. Kırsal alanlardaki altyapı çalışmalarının sayısı ve kalitesinin arttırılması, kırsal alanlardaki  mahallelerin de eşit düzeyde altyapı-üstyapı hizmetlerinden faydalanabilmesi; 
17. Raylı sistem projelerinin gerçekleştirilmesi, Yomra-Akçaabat arası sahil şeridi üzerinden  raylı sistem yapılması; 
18. Tarihi sokaklarda aslında uygun olarak yol ve üst yapı çalışmasının yapılması; (Arnavut  kaldırımı) 
19. Deniz yoluyla taşımacılığın ve raylı sistemin hayata geçirilmesi; 
20. Halk ekmek uygulamasının başlatılması; 
21. Üniversite öğrencileri için, “kent kart” uygulaması başlatılması; öğrencilere belli miktarda  maddi destek sağlanması; 
22. Trabzon’daki sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği edebilecek kapasitede bir  merkezin açılması, bu merkezin prova yapılabilecek ve oyun sergilenebilecek fiziki  donanımda olması; ( profesyonel ses ve ışık sisteminin olduğu tiyatro ve opera salonları) 

TARIM-HAYVANCILIK-TİCARİ FAALİYETLER-TURİZM 

1. Yerel yönetimlerde tarım üzerine daire başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulması,  yöresel meyve ve sebze çeşitlerini koruyacak politikalar benimsenmesi;  
2. Bölgemizin ana ürünü olan fındık bahçeleri için gençleştirme politikalarının yerel  yönetimler tarafından yapılması;
3. Kırsal alanda tarım yapan kadınların, ürünlerini satmaları için sağlıklı ve konforlu alanların  sağlanması, kadınları yerel ürünleri satmaları konusunda teşvik edici politikaların benimsemesi; 
4. Trabzon limanındaki ticari faaliyetleri artıracak çalışmaların yapılması; 
5. Büyükşehir Belediyesi’nin, hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla, hayvancılılık  faaliyetlerinin zorlaştığı kış mevsiminde hayvan bakımı yükümlülüklerini üstlendiği/desteklediği, aynı zamanda ürün (süt vb.) aldığı bir sistem geliştirmesi; 
6. Çiftçiye fide, gübre gibi tarımsal hibe desteği sağlanması; 
7. Üretim kooperatiflerinin desteklenmesi; paketlemede, satışta destekler sağlanması; 
8. Kooperatifleşme konusunda belediyenin yönlendirici olması, yer problemini çözerek  kooperatifleşme sürecindeki masrafların üreticinin sırtından alınması; 
9. Yerel yönetimlerin turizm faaliyetleri üzerine birimler kurması, bu alanda çalışan kişileri  daha kalifiye hale getirecek eğitimler vermesi ve turizm faaliyetleri süren alanlarda  denetimlerin sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi; 
10. Kentin turizm politikalarının kentin doğasına, çevresine, tarihine, ruhuna saygılı  geliştirilmesi; 
11. Kentteki müzelerin sayısının arttırılması, Nemlioğlu Konağı’nın müze yapılması, Ortahisar,  Saray Atik Sokağında evlerin restore edilmesi; 
12. Turizm faaliyetleri çerçevesinde yapılan fiyatlandırmaların yerel yönetimler tarafından  denetlenmesi. 

AFET 

1. Afet döneminde il özel idaresi, AFAD, belediye ve STK’lar arasında koordinasyon ve  işbirliğini artıracak adımların atılması; 
2. Yerel yönetimlerin AFAD ile eş güdümlü bir şekilde tatbikatları gerçekleştirmesi; 
3. Belediyelerin, afet ve ilk yardım alanında çalışan STK’ların eğitimleri için talep etmesi  durumunda salonlarını tahsis etmesi; 
4. Afet alanında çalışan derneklerin ofislerinin yer alacağı, kendi aralarında koordine  olabileceği ve teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebileceği tatbikat alanlarını da içeren bir  alan tahsis edilmesi, merkez inşa edilmesi; 
5. Afet dönemlerinde sahada çalışan kişilerin düzenli olarak aşılarının yapılması ve takip  edilmesi, belediyenin sağlık hizmetleriyle beraber dernek çatısı altındaki profesyonel ve  gönüllülerin aşılanmasına yönelik bir sistem geliştirmesi.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN