Seçimlerle İlgili Her Değişiklikte, Temsilde Adalet ve Güvenilirlik Öncelenmeli

Bu politika belgesi, AK Parti ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanarak 21 Şubat 2018'de TBMM Başkanlığına sunulan, 26 maddelik “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkındadır. Teklif, Anayasa Komisyonu’nda ve Anayasa Alt Komisyonu’nda kısa süre görüşülerek küçük bir değişiklik dışında aynen kabul edilmiş; 12 Mart 2018 gecesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşmış ve 16 Mart 2018'de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, olumlu yönler içerse de, korunmaya devam eden yüzde 10 barajı dolayısıyla temsilde adaleti sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Sandık kurullarının teşekkülüne ve seçim güvenliğine dair düzenlemeler ise, bütüncül bakıldığında seçimlerin güvenilirliği üzerinde şüphe oluşması ihtimalini barındırmaktadır. Sağlıklı bir demokrasi ve işleyen bir denge denetleme sistemi her şeyden önce varlığını, vatandaşların kendi rızasıyla devrettiği yönetim yetkisine, yani özgür ve adil seçimlere borçludur. Bu çerçevede, Ağımızın kanun değişikliği özelinde söz söyleme sorumluluğu doğmuştur.

DDA Yasama Reform Grubu, politika metninin hazırlık sürecinde, farklı görüşleri temsil eden uzmanların kılavuzluğuna başvurmuştur. Metin denge denetleme perspektifi üzerinden, azami ölçüde tarafsız ve objektif bir dille, DDA Sekretaryası tarafından kaleme alınmıştır. Yazım süreci, tüm üretim süreçlerimizde olduğu üzere, güvenilir bilgi kaynağı olma hedefi göz önünde tutularak işletilmiştir.

"Seçimlerle İlgili Her Değişiklikte, Temsilde Adalet Ve Güvenilirlik Öncelenmeli" başlıklı politika belgemiz, kanun değişikliğini iki ölçüte göre değerlendirmektedir: Bunlardan ilki, seçimlerin özgür, adil ve eşit şartlarda yapılması; vatandaşların iradesinin parlamentoya olabildiğince adil yansımasıdır. İkincisi ise, kanunlaşan teklifin güçlü, yürütmeyi denetleyen ve hesap sorabilen bir meclisin oluşumuna hizmet edip etmediğidir. Metinde, görüş ve değerlendirmelerin yanı sıra, öneriler de sunulmuştur.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN